Resident Birthdays

November 5th-Hermina K.

November 10th-Curtis G.

November 13th-Rose F.

November 20th-Evelyn S.

November 28th-Darrell D.

Staff Birthdays

November 5th-Vicki M.

November 13th-Marilyn B.

November 19th-Jackie O.

November 22nd-Tammy H.

November 24th-Amy M